Regulamin

 

§ 1 Definicje


 • Portal – zbiór stron internetowych i oferowanych za ich pośrednictwem e-usług, dostępnych pod wspólną domeną e-kapital.pl.
 • Administrator i Wydawca – e-kapital.pl Sp. z o.o., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice.
 • Redakcja – osoby odpowiedzialne za dobór i publikację treści w portalu (kontakt: redakcja@e-kapital.pl), a także ze strony Administratora osoby odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie portalu (kontakt: administrator@e-kapital.pl).
 • Wpisy – wiadomości, artykuły, posty, blogi, wideo, komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na  portalu e-kapital.pl.
 • E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik – osoba, która przegląda, czyta, wprowadza Wpisy w ramach portalu e-kapital.pl.
 • Usługobiorca – osoba, która korzysta z e-usług oferowanych przez portal.
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników oraz Usługobiorców portalu, którzy dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.
 • Netykieta – zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych, wynikających z natury danej usługi internetu.

 

§ 2 Zawartość portalu

 1. Wydawca zapewnia dostęp do następujących treści w portalu:
  1. Wiadomości
  2. Poradniki
  3. FAQ
 2. Wydawca zapewnia dostęp do następujących e-usług:
  1. Wyszukiwarka zewnętrznego finansowania (dotacje unijne)
  2. Kojarzenie inwestorów i poszukujących finansowania
  3. Projektowanie budżetów i ewidencja księgowa
  4. Pomoc prawna
 3. Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność portalu, co oznacza także tworzenie nowych kategorii treści oraz nowych e-usług.
 4. Wydawca zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny portalu.
 5. Wydawca może świadczyć e-usługi samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami – innymi podmiotami oferującymi e-usługi.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszonych w Portalu

 1. Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych w portalu, jeżeli wynikają one z nieścisłości, nieprawdziwości materiałów źródłowych, na podstawie których powstała informacja w portalu.
 2. Wydawca nie odpowiada za treść Wpisów zamieszczanych w portalu przez użytkowników i/lub Ekspertów portalu. W szczególności Wpisy są wyrazem wiedzy Użytkowników i Ekspertów portalu oraz wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska, weryfikowane przez innych Użytkowników i Ekspertów, z zastrzeżeniem § 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Materiały poradnikowe z dziedziny prowadzenia biznesu nie mogą być traktowane jako porady biznesowe, a jedynie jako opinie, poglądy osób udzielających tych porad. W związku z tym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników porad zamieszczonych w portalu.
 4. Usługi świadczone przez portal polegają na udostępnianiu treści opisanych w §3 ust. 1-3 oraz na świadczeniu usług opisanych § 6 -11, przy czym usługa opisana w § 7 jest świadczona w oparciu o umowę zawieraną w formie pisemnej.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści na następujących zasadach:
  1. Część materiałów jest bezpłatna i istnieje możliwość ich przeglądania bez konieczności zarejestrowania się i zalogowania w portalu.
  2. Część materiałów jest bezpłatna, ale wymaga zarejestrowania się w portalu i zalogowania się.
  3. Część materiałów jest odpłatna i aby uzyskać do nich dostęp, należy się zarejestrować i zalogować w portalu, a także zakupić odpowiedni abonament uprawniający do przeglądania i/lub pobierania materiałów.
 6. Wydawca zobowiązany jest do publikacji cennika abonamentów dostępu do treści w portalu. Cennik ten dostępny jest na stronie http://www.e-kapital.pl/pl/platnosci.html
 7. Portal jest adresowany do przedsiębiorców i oferowane na jego stronach usługi również są adresowane do przedsiębiorców jednakże jeżeli Użytkownik, który jako konsument zawarł z portalem umowę odległość  może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt zmianami niebezpieczny. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
 8. Termin, o którym mowa w pkt 7 powyżej jest zachowany jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie na adres portalu lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@e-kapital.pl
 9. Poprzez zawarcie Umowy Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z e-usług oferowanych w Portalu

 1. Wydawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie e-usług pod względem technicznym.
 2. Wydawca uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji e-usług.
 3. Wydawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania e-usług, w tym również e-usług oferowanych przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z e-usług oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z portalem w celu korzystania z e-usług.
 5. Korzystanie z e-usług wymaga rejestracji w portalu i zalogowania się.
 6. Część e-usług ma charakter odpłatny. Korzystanie z nich jest możliwe po zakupie odpowiedniego abonamentu.
 7. Wydawca/Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji oferowanych e-usług jak również do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu portalu.
 8. Wydawca zobowiązany jest do publikacji cennika abonamentów dostępu do e-usług w portalu. Cennik ten dostępny jest na stronie http://www.e-kapital.pl/pl/platnosci.html
 9. Korzystanie z treści zamieszczonych na Portalu oraz z usług oferowanych na stronach Portalu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

                        - komputer wraz z dostępem do sieci Internet,
                        - oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej; przeglądarka musi mieć

                           włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies.

 

§ 5 Rejestracja i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Celem zarejestrowania się jako Użytkownik portalu, konieczne jest wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie e-kapital.pl  i wysłanie go.
 2. Wypełnienie formularza  jest jednoznaczne z przyznaniem przez Użytkownika że: dane zawarte na formularzu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest on uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; wskazane dane nie naruszają praw osób trzecich; akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. W wypadku cofnięcia zgody na jakikolwiek zapis Regulaminu Użytkownik/Usługobiorca ma obowiązek usunąć w trybie natychmiastowym swoje konto/profil z portalu lub poinformować o braku zgody Administratora na adres poczty elektronicznej e mail: administrator@e-kapital.pl.
 4. Użytkownik ma obowiązek dostosowywać dane zawarte w formularzu do zmieniających się okoliczności faktycznych poprzez aktualizację tych danych.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zwarta z chwilą rejestracji Użytkownika na stronie internetowej portalu. Przez chwilę rejestracji należy rozumieć wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa zaczyna obowiązywać od momentu zapłaty przez Użytkownika abonamentu za daną usługę
 6. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym za wyjątkiem usług świadczonych przez zewnętrznych partnerów, do których mają zastosowanie regulacje dotyczące świadczenia tych usług.
 7. W wypadku wypowiedzenia umowy abonament za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: administrator@e-kapital.pl, żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swego konta.
 9. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje w drodze usunięcia konta Użytkownika i powiadomienia go o tym fakcie na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym.
 10. Skuteczne zarejestrowanie się na Portalu automatycznie kreuje konto Użytkownika, do którego  ma on dostęp.

§ 6 Zasady korzystania z e-usługi wyszukiwarki finansowania biznesu

 1. Wyszukiwarka finansowania biznesu oferuje możliwość znalezienia odpowiadających potrzebom Użytkownika/Usługobiorcy dotacji unijnych i pozyskania informacji na temat wyszukanej dotacji, a także możliwość przeglądania ofert finansowych wspomagających rozwój biznesu (kredyty, leasing, faktoring).
 2. Korzystanie z wyszukiwarki finansowania biznesu jest bezpłatne i wymaga jedynie rejestracji w portalu i zalogowania się.
 3. Portal oferuje również odpłatne powiadamianie Usługobiorcy o ostatnio dodanych dotacjach unijnych, a także innych pojawiających się ofertach finansowania. Powiadamianie to świadczone jest na zasadzie wysyłania wiadomości e-mail lub SMS (w zależności od rodzaju zakupionego abonamentu). Skorzystanie z tej usługi jest możliwe po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Użytkownika, a także zakupieniu przez niego odpowiedniego abonamentu.

§ 7 Zasady korzystania z e-usługi kojarzenia inwestorów i poszukujących finansowania

 1. E-usługa kojarzenia inwestorów i poszukujących finansowania umożliwia poszukującym finansowania prezentację projektów, a inwestorom prezentację ich możliwości inwestycyjnych. Ponadto, umożliwia obu stronom nawiązanie kontaktu w celu nawiązania współpracy poprzez udostępnianie odpowiednich danych kontaktowych. 
 2. Po zarejestrowaniu w portalu danych przez inwestora lub poszukującego inwestycji należy dokonać akceptacji warunków umowy pośrednictwa, co jest warunkiem do tego aby dane dotyczące tego Użytkownika były prezentowane na jego koncie w ramach portalu czyli aby jego konto było aktywne.
 3. Umowa pośrednictwa określa warunki pobierania przez e-kapital.pl prowizji za skojarzenie inwestorów. Umowa ta powinna zostać pobrana w trakcie rejestracji w portalu, podpisana przez inwestora bądź poszukującego inwestycji i w ciągu 14 dni od daty rejestracji w portalu przesłana na adres korespondencyjny e-kapital.pl.
 4. Zgodnie z umową pośrednictwa jeśli poszukujący inwestycji oraz inwestor zostaną skojarzeni za pośrednictwem portalu (nawiążą ze sobą kontakt dzięki danym zamieszczonym w portalu i nawiążą współpracę), pobrana zostanie prowizja 0,5% od wartości umowy zawartej przez strony.
 5. Prowizję od transakcji uiszcza tylko jeden z podmiotów skojarzonych za pośrednictwem portalu. Co do zasady zobowiązanym do uiszczenia prowizji jest poszukujący inwestycji, jednakże strony transakcji mogą postanowić inaczej. Nienadesłanie podpisanej umowy w terminie wskazanym powyżej skutkuje tym, że konto użytkownika pozostanie nieaktywne.
 6. Po podpisaniu umowy nadesłanej umowy przez przedstawiciela e-kapital.pl Sp. z o.o., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany Użytkownikowi.
 7. W wypadku gdy Użytkownik nie zostanie skojarzony z innym podmiotem za pośrednictwem portalu, nie jest pobierane od niego żadne wynagrodzenie.

§ 8 Zasady korzystania z e-usługi budżetowania

 1. E-usługa budżetowania umożliwia przedsiębiorcy ustalenie budżetu projektu, przedsięwzięcia, kampanii w podziale na zadania i czynności, a także rejestrację wydatków związanych z realizacją budżetu i analizę stopnia wykonania budżetu.
 2. Ustalanie budżetów projektów w podziale na zadania i czynności jest bezpłatne, wymaga jedynie zarejestrowania i zalogowania się w portalu.
 3. Rejestracja wydatków związanych z realizacją budżetu jest odpłatna i wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

§ 9 Zasady zakupu abonamentów w portalu

 1. Pełna oferta abonamentów portalu ogłoszona jest na stronie „e-kapital.pl/abonamenty”. Można tam znaleźć wykaz rodzajów abonamentów, zakresy usług, które abonamenty obejmują, a także aktualny cennik abonamentów.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cennika abonamentów w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania usługobiorców i użytkowników. E-usługi aktywne w momencie zmiany cennika opłacane są wg cennika obowiązującego w momencie zakupu e-usługi.
 3. Kupno abonamentu następuję poprzez kliknięcie  w przycisk „Kupuję”. Usługobiorca zostanie w tym momencie przekierowany do strony systemu płatności Dotpay S.A., gdzie może wybrać sposób dokonania zapłaty spośród udostępnianych przez Dotpay S.A. Po dokonaniu wyboru proces płatności przebiega w sposób adekwatny do wybranego kanału płatności.
 4. Zakup abonamentu oznacza akceptację warunków regulaminu portalu i zobowiązania do uregulowania płatności za pomocą systemu płatności udostępnianego przez firmę „Dotpay S.A.”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 5. Zakupione e-usługi stają się aktywne dopiero w momencie otrzymania przez portal informacji z systemu płatności „Dotpay S.A.” o dokonaniu przez Usługobiorcę określonej płatności.
 6. Dokonanie płatności oznacza akceptację „Regulaminu dokonywania wpłat w Dotpay”.

 

§ 10 Zasady korzystania z abonamentów na zakup treści płatnych

 1. Portal oferuje możliwość pobierania treści za odpłatnością. Mogą to być zarówno materiały tekstowe, jak i audiowizualne.
 2. Cennik odpłatności za treści zamieszczony jest na stronie http://www.e-kapital.pl/pl/platnosci.html.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość pobrania treści odpłatnych dopiero w momencie uiszczenia opłaty za pomocą systemu Dotpay S.A. (w momencie kiedy portal otrzymuje informację z systemu Dotpay S.A. o uiszczeniu odpowiedniej opłaty przez Użytkownika).
 4. Pobranie materiałów odpłatnych przez Usługobiorcę nie wyłączą praw autorskich portalu do pobranych materiałów.

§ 11 Prawa użytkownika/usługobiorcy

 1. Użytkownik/Usługobiorca może się rejestrować w portalu, uzyskując prawo korzystanie z treści portalu i udostępnianych przez portal e-usług.
 2. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca może proponować publikację wpisów w portalu. Propozycja ta powinno zostać złożona drogą mailową do Redakcji portalu (redakcja@e-kapital.pl). Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o dopuszczeniu materiału do publikacji i zmian w materiale bez konsultacji z Użytkownikiem/Usługobiorcą.
 3. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do dokonywania niektórych Wpisów (komentarze). Redakcja może moderować komentarze, zamieszczane przez Użytkownika/Usługobiorcę.
 4. Dokonywanie Wpisów oraz przesyłanie do Redakcji propozycji publikacji wpisów w Portalu oznacza udzielnie przez tego Użytkownika zgody na wykorzystywanie tych treści przez innych Użytkowników w zakresie ich użytku osobistego.
 5. Użytkownik, który dokonał Wpisu oraz/lub przesyłał do Redakcji propozycję publikacji, a treści te mają charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania/usunięcia tych treści.

§ 12 Obowiązki użytkownika/usługobiorcy

 1. Użytkownik/Usługobiorca ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych w portalu.
 2. Użytkownik/Usługobiorca ma obowiązek stosowania się do zasad netykiety i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik/Usługobiorca ma obowiązek informować administratorów portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach regulaminu, zasad netykiety i dobrych obyczajów przez innych użytkowników portalu.

§ 13 Prawa administratora

 1. Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu.
 2. Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści obraźliwe, niezgodne z netykietą i lub dobrymi obyczajami.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania lub/ oraz trwałego usunięcia konta Użytkownika/Usługobiorcy w wypadku naruszenia przez tego Użytkownika/Usługobiorcy postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa oraz dobrych obyczajów

§ 14 Newsletter – prawa i obowiązki stron

 1. Tylko zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca może zamówić newsletter portalu.
 2. Użytkownik/Usługobiorca portalu może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 3. Administrator ma prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Użytkownika/Usługobiorcy portalu zasubskrybowanych newsletterów.
 4. Administrator ma prawo wysyłania informacji handlowych dotyczących Wydawcy i reklamodawców na adres Użytkownika/Usługobiorcy.

§ 15 Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika/Usługobiorcę poprzez zgłoszenie faktu zaistnienia nieprawidłowości na adres e-mail: administrator@e-kapital.pl lub pisemnie na adres Administratora Portalu.
 2. Administrator Portalu podejmie działania mające na celu ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 21 dni.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane zgłaszającego (imie nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji. Brak wskazanych powyżej danych upoważnia Administratora Portalu do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.
 4. Użytkownik/Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 16 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika/Usługobiorcy zgody Wydawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników/Usługobiorców danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika/Usługobiorcę dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Wydawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika/Usługobiorcę na stronach internetowych portalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika/Usługobiorcę (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
 3. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników/Usługobiorców, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Użytkownik/Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Usługobiorcę jest dobrowolne.
 5. Użytkownik/Usługobiorca ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej.
 6. Polityka prywatności opublikowana na stronie e-kapital.pl stanowi element niniejszej umowy.

§ 17 Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z Portalem strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 roku.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie http://www.e-kapital.pl/pl/regulamin.html
 4. Administrator portalu  e-kapital.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych


Administratorem danych osobowych rejestrowanych w portalu jest firma e-kapital.pl Sp. z o.o. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Wszystkie podane przez Użytkownika/Usługobiorcę dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym Użytkownikom/Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik/Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.